จาก Angular 12 นั้น บอกว่าสามารถทำงานร่วมกับ Tailwind CSS 2.1.2 ง่ายขึ้น
นั่นคือ ไม่ต้องมา configuration อะไรมาก
จึงลองใช้งานนิดหน่อย ก็ง่ายจริง ๆ
มาดูว่า ทำอย่างไรกันบ้าง

ขั้นตอนที่ 1 สร้าง project ด้วย SCSS และติดตั้ง Tailwind

ขั้นตอนที่ 2 ทำการ initial config ของ Tailwind ใน project

จะสร้างไฟล์ tailwind.config.js

ขั้นตอนที่ 3 ทำการ import Tailwind ในไฟล์ styles.scss

ขั้นตอนที่ 4 ลองใช้งาน Tailwind ใน component

ไป copy มาจาก web Tailwind เลย

แสดงผลการทำงานดังนี้

เป็นอีกเรียบร้อย สำหรับการใช้งาน Tailwind CSS ใน Angular 12

ลอง Enable JIT mode ของ Tailwind CSS พบว่า มันแจ่มมาก

ขนาดของ CSS ลดลงไปจาก 2.78 MB เหลือ 2.8 KB