รวม blog การสรุปเนื้อหาต่าง ๆ ที่เรียนมาจาก course Practice Go
ซึ่งเป็น workshop ในงาน GopherCon 2019 ที่ประเทศสิงคโปร์