ผลการสำรวจเรื่อง DevOps ปี 2020 จาก Puppet ถูกปล่อยออกมาแล้ว
โดยผลในปีนี้ พบว่ามีการปรับปรุงการนำ DevOps มาใช้งานเยอะมากขึ้น
รวมทั้งมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากมาย หนึ่งในนั้นคือ 

 • Self-service internal platform
 • การจัดการ change ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการทำงานแบบ automation
 • Security integration

จากผลการสำรวจจะเห็นได้ว่า

ในแต่ละองค์กรที่นำแนวคิด DevOps มาใช้งานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เริ่มด้วยการใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้ว หรือ ที่พัฒนาจากนอกองค์กรก่อน
จาก manual process มาเป็น automation process
แต่เมื่อนำมาใช้งานก็พยายามปรับปรุงให้เข้ากับองค์กร
ผลที่ตามมาคือ การสร้าง platform ขึ้นมาใช้งานเอง
ส่งผลให้เกิด self-service สำหรับ development มากขึ้น
ประกอบไปด้วย

 • CI/CD workflow
 • Internal infrastructure
 • Development environment
 • Monitoring and alert system
 • Development pattern
 • Database provisioning
 • Audit logging
 • Public cloud infrastructure

ส่งผลให้ flow การทำงานไหลลื่นมากยิ่งขึ้น
แต่การสร้าง internal platform ก็แลกมาด้วยกับ
เรื่องของเวลาในการสร้าง
เรื่องของความเป็นมาตรฐาน
เรื่องของความสามารถของคนในทีมและองค์กร

อีกเรื่องคือ การมองในแง่ของ product มากกว่า project

อีกเรื่องที่หนีไม่พ้นคือ การ integrate security เข้ามายัง development process

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อ product มากยิ่งขึ้น
โดยเข้ามาในรูปแบบ self-security security
ตามแนวคิด DevSecOps

มีการทำแนวคิดของ DevOps ไปใช้ในส่วนอื่น ๆ นอกจาก Dev และ Ops

เนื่องจาก DevOps นั้น จะเน้นไปที่
การทำงานร่วมกัน การติดต่อสื่อสาร
การทำงานเป็นรอบสั้น ๆ 
การนำ feedback ต่าง ๆ มาใช้เพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

ทำการสรุปเรื่องของ DevOps Evolution Model ไว้ 5 stage ดังนี้

 • Normalization
 • Standardization
 • Expansion
 • Automated infrastructure delivery
 • Self-service

แสดงดังรูป

เรื่องของ Change management แสดงดังรูป

ต้นเหตุของปัญหาท่ีมักเกิดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง