เห็น timeline ของคุณ Greg Young ทำการ tweet รูปภาพ
เพื่ออธิบายเรื่องของ Eventual Consistency
คิดว่าชันเจนดี ทั้งหมายถึงอะไรและเป็นอย่างไร
จึงนำมาฝาก

https://twitter.com/gregyoung/status/1101642600342265857

คำถามคือ คิดเห็นอย่างไรกับรูปชุดนี้กันบ้าง ?