ทาง Google Cloud เขียนบทความเรื่อง 
To run or not to run a database on Kubernetes: What to consider
ทำการอธิบายแนวทางในการตัดสินใจ
เรื่องของการ deploy Database บน Kubernetes หรือไม่ ?

โดย database นั้นเป็นได้ทั้ง RDBMS และ NoSQL
เป็นแนวทางการ deploy บน Google Cloud ซึ่งมีการ deploy 3 แบบคือ

  1. Fully managed databases
  2. On VM 
  3. On Kubernetes

สรุปการตัดสินใจเป็น Flow chart ดังรูป
น่าจะนำมาใช้ในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น