คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ RabbitMQ คือ
แต่ละ message นั้นมีขนาดสูงสุดไม่เกินเท่าไร ?

จำได้ว่าเคยเจอว่า max size น่าจะ 2 GiB
แต่เมื่อไปดูพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ version 3.8 ขึ้นมา
จะเปลี่ยน max size เป็น 512 MiB
โดยมีค่า default เป็น 128 MiB
ซึ่งสามารถกำหนดได้ใน configuration ชื่อว่า rabbit.max_message_size

ถ้ากำหนดค่า rabbit.max_message_size มากกว่า 512 MiB แล้ว
จะใช้ค่า max size โดยอัตโนมัติ