เช้านี้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนแนวคิดของคิดว่า programmer และ product developer
บางที่เรียกว่า product engineer
ว่าทั้งสองอย่างนี้ มีแนวคิดต่างกันอย่างไร
ทำไมต้องเรียกต่างกันด้วย
จากที่นั่งฟังเลยสรุปไว้นิดหน่อยดังนี้

มุมมองของ Programmer !!

 • เน้นที่ code เป็นหลัก ให้เสร็จตามที่มอบหมาย
 • สนใจเฉพาะในงานของตนเอง ไม่ต้องดูภาพรวม บางคนยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตนเองพัฒนามันอยู่ตรงไหนของ product
 • ไม่ต้องสนใจที่ business value หรือ สิ่งที่ทำจะมีประโยชน์หรือไม่
 • ไม่ค่อยได้ทำงานร่วมกับคนให้ requirement โดยตรง มักจะทำงานผ่านคนกลาง !! และคนกลางจะเป็นคนบอกว่าให้ทำอะไรบ้าง
 • ในการวางแผน บ่อยครั้งมีคนมาวางแผนให้ว่า ต้องทำอะไรเสร็จในช่วงเวลาไหนบ้าง
 • มีการเข้าร่วมการ review งานนะ แต่คนที่เข้า review มีแต่คนในฝั่ง IT กันเอง ส่วนเข้าของ requirement ไม่เขาด้วย

มุมมองของ Product developer

 • เข้าร่วมในการพูดคุยเรื่องเป้าหมายของการพัฒนา product ด้วยว่ามีเป้าหมายอย่างไรบ้าง เพื่อให้เห็นภาพรวมของ product ทั้ง long-term และ short-term
 • มีการ share idea ของ feature ให้ชัดเจน ก่อนลงมือทำ ว่ามี value อะไรบ้าง หรือ ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป
 • ทำงานร่วมกับคนให้ requirement อย่างใกล้ชิด
 • มีการร่วมกัน clear requirement กันเรื่อย ๆ แบ่งงานใหญ่ออกมาเป็นงานเล็ก ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการ deliver
 • มีการ review product อย่างต่อเนื่อง กับคนให้ requirement เพื่อรับ feedback โดยตรง ว่าอะไร work หรือ ไม่ work เพื่อใช้ในการวางแผนต่อไป
 • มีเป้าหมายเพื่อส่งมอบ feature ที่มี value ร่วมกับคนให้ requirement ซึ่งมีทั้งฝั่ง business และ technical value

สิ่งที่น่าสนใจคือ เราจะทำอย่างไร
เพื่อช่วยปรับเปลี่ยนมุมมองจาก programmer ไปยัง ptoduct developer ได้
ไม่ใช่แค่ตัวเราเองอย่างเดียว
แต่สิ่งแวดล้อมรอบข้างต้องเอื้อด้วยเช่นกัน

วันนี้เราคืออะไรนะ ?

ถ้าเป็น Developer แล้ว เราน่าจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสินะ !!