คำถาม ในการพัฒนาระบบงานด้วย Spring Boot

ถ้าเราต้องการแยกการทำงานต่าง ๆ ใน process เดียวกัน
โดยไม่ต้องการ messaging server เป็นตัวกลาง
จะต้องทำอย่างไรบ้าง

คำตอบง่าย ๆ คือ
หนึ่งในวิธีการที่ใช้งานคือ EventPublisher ใน Spring framework ได้เลย

โดยขั้นตอนการใช้งาน จะมี 3 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ทำการสร้าง class EventPublisher เอาไว้ส่งหรือสร้าง event

ขั้นตอนที่ 2 ทำการส่ง message/event

ขั้นตอนที่ 3 ทำการรับ event ที่ส่งมาผ่าน EventListener

เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้ว