คำถาม
ในการพัฒนาระบบงานด้วยภาษา Go นั้น
ใช้ library อะไรกันบ้าง ?

คำตอบ
มันขึ้นอยู่กับระบบงานด้วยว่าเป็นอย่างไร ใช้ technology อะไรบ้าง

ยกตัวอย่างเช่น

แต่ถ้าเป็นเรื่องพื้นฐานที่ใช้งานบ่อย ๆ
ที่ไม่ใช้ standard library ของ Go สามารถสรุปได้ดังนี้

  • Testing จะใช้งาน testify กับ Mockery และอีกตัวคือ gotestsum
  • จัดการ environment ด้วย env
  • จัดการ errors
  • Logging แต่ก่อนใช้งาน logrus หลัง ๆ มาใช้งาน zap กับ zap driver
  • Web หรือ REST API จะใช้งาน gin และ echo
Tags: