วันนี้ลองใช้งาน ECMAScript Private Fields ดูหน่อย
พบว่ามีความรู้สึกแปลก ๆ มาก
เนื่องจากใช้ # มาใส่ข้างหน้า field/property นั้น ๆ
ซึ่งทั่วไปมักจะเป็น comment ในภาษาหรือเครื่องมืออื่น ๆ

โดยที่ private field/property

  • ไม่สามารถเข้าถึงจากภายนอก class ได้
  • ไม่สามารถ override ได้
  • ต้องทำการประกาศก่อนใช้งานเสมอ

ตัวอย่างการใช้งาน private field/property ใน class