ใน blog ของ Docker
เรื่อง 10 tips for keeping your Docker containers safe from Log4Shell
ได้สรุป 10 ข้อ สำหรับการป้องกันปัญหา Log4Shell
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใน Docker container
โดยมี Cheat Sheet :: Docker + Snyk log4shell remediation ออกมาให้
จึงทำการสรุปสั้น ๆ ไว้หน่อย

  • อย่าลืม scan image ด้วย $docker scan
  • ใช้ official image และ image ที่แก้ไขล่าสุดด้วยเสมอ
  • Update version ของ JDK ไม่เพียงพอ ต้องไป config com.sun.jndi.ldap.object.trustURLCodebase=false ด้วย
  • ตรวจสอบผลการ scan image ในDocker Hub ด้วยว่า รอดไหม
  • ใช้งาน Docker desktop 4.3.1 ขึ้นไป
  • ห้าม run container ด้วย user root เด็ดขาด
  • ให้ใช้งาน root filesystem แบบ read only เท่านั้น
  • ทำการ upgrade log4j เป็น version ล่าสุด
  • ห้าม run container ใน privileged mode
  • อะไรที่ไม่ได้ใช้งาน ก็ไม่ต้องมีใน container เช่น curl, wget เป็นต้น