how-many-button
ก่อนที่เราจะลดจำนวนการตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ ใน code (condition branch) นั้น
มาดูกันหน่อยว่า ทำไมเราต้องทำการตรวจสอบต่างๆ ด้วย
เช่นพวก if-statement และ switch-case เป็นต้น
มาดูกันเลยดีกว่า

1.ใช้สำหรับตรวจสอบค่าที่ return กลับมาจาก code

โดย code ส่วนนั้น เราอาจจะสร้างเอง หรือ ของคนอื่นก็ได้
มักจะทำการตรวจสอบว่ามีค่าเป็น null หรือไม่
คือสิ่งปกติที่มันแปลก เนื่องจากทำการตรวจสอบ null ก่อนทำงานต่อไปเสมอ
อาจจะเรียกได้ว่า เป็นการย้ำคิดย้ำทำก็ว่าได้
การตรวจสอบรูปแบบนี้คือ code smell รูปแบบหนึ่งเรียกว่า Null Check Smell

ตัวอย่างเช่น

2.ใช้สำหรับตรวจสอบค่าของ parameter ที่ส่งเข้ายัง code ที่เรากำลังพัฒนา

ตัวอย่างเช่นการส่ง parameter ชนิด boolean เข้ามาใน code
ซึ่งเป็นตัวอย่างสำหรับ code smell รูปแบบหนึ่ง เรียกว่า Control Code Smell

3.ใช้สำหรับตรวจสอบสถานะต่างๆ ของ object หรือ ของตัวแปรต่างๆ

ตัวอย่างจากหนังสือ Refactoring ของ Martin Fowler

4.ใช้สำหรับการตรวจสอบข้อมูล เพื่อโยน exception ออกมา

5. ใช้สำหรับตรวจสอบค่าใน loop

มาถึงตรงนี้น่าจะพอทำให้เห็นแล้วว่า

เราใช้พวก if-statement หรือ Condition branch มาใช้ใน code เราอย่างไรบ้าง
ซึ่งน่าจะมีเยอะกว่านี้ แต่คิดไม่ออกล่ะ ว่ามีอะไรอีกบ้าง

เมื่อเรารู้ว่าที่มาของการใช้ Condition branch แล้ว
ต่อไปเราอาจจะต้องมาหาวิธีการลดการใช้งานมันลงไป
เพราะว่า ถ้าใช้งานเยอะไป code จะเกิดความซับซ้อนอย่างมาก