วันนี้อ่านเจอเรื่อง Knowledge Silos หรือ Information silos
ก็เลยลองไปหาอ่านเพิ่มเติมหน่อยว่า มันคืออะไร เป็นมาอย่างไร
ซึ่งมันมักจะเกิดจาก

  • จำนวนพนักงานที่มากขึ้น
  • จำนวนแผนกหรือส่วนงานในองค์กรที่มากขึ้น
  • ต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มากขึ้น
  • ผลตอบแทนแต่แตกต่างกันไปตามสายงาน ที่ต่างกันอย่างมาก

โดยเรื่องของ Silo ในองค์กร มักจะเกิดขึ้นเสมอ

ผลที่ตามมามักทำให้แต่ละส่วนแยกกันทำงาน
มักจะเกิด conflict หรือข้อขัดแย้งกันตลอด
มักจะทำให้เกิดความไม่ไว้ใจกัน
ผลที่เกิดขึ้น มันคือ performance ขององค์กรหรือไม่
ดังนั้นจากคำว่า แผนกของเรา ให้เป็นบริษัทของเราจะดีกว่าไหม ?

ในแง่ของการพัฒนา software นั้นเรื่องของ Knowledge Silos มีมากมาย

ยกตัวอย่างเช่น

การสร้างสิ่งที่ไร้ประโยชน์ขึ้นมา
หรือเรามักจะเรียกว่า secondary work
นั่นคือ มันคืองานที่้ไม่ได้มีคุณค่าต่อ business เลย
เช่นเมื่อนักพัฒนาเขียน code เสร็จแล้ว
ต้องมีการทำ review code
ต้องมีการทำ architecture review
มันคือการแยกความรู้ของการสร้าง software ออกเป็น 3 ส่วนอย่างชัดเจน
มันคือการเสียเวลามากเกินไปหรือไม่
หนักกว่าเดิม คือ สร้างสิ่งที่ไม่มีใครใช้ออกมา
การทำงานซ้ำซ้อน
ทีมช้าลงเพราะว่า Bus number/factor

ต้นเหตุของปัญหา Knowledge Silos มาจากอะไร

ส่วนมากเกิดจากปัญหาการทำงานร่วมกันที่ไม่ดี
รูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน
ต่างคนต่างทำงาน แม้จะทำงานด้วยกัน
ยิ่งถ้าต่างแผนกกันยิ่งไปกันใหญ่
ดังนั้นถ้าต้องการความรู้จากส่วนต่าง ๆ ต้องทำอย่างไร ?

Reference Websites

https://www.pluralsight.com/tech-blog/knowledge-silos/
https://www.atlassian.com/blog/teamwork/how-to-break-down-information-silos