ทาง InfoQ ได้ปล่อย DevOps and Cloud InfoQ Trends Report – July 2
ซึ่งมีหลาย ๆ เรื่องที่น่าสนใจ
จึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย ประกอบไปด้วยเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

  • การใช้งาน cloud นั้นเข้ามาเป็นเรื่องปกติ การ migrate ระบบงานมายัง cloud เพื่อลดงานของทีม รวมทั้งเรื่องการ scale resource ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
  • เรื่องของ FinOps หรือการจัดการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ บน cloud ให้มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่น่าสนใจ โดยทาง Google และ Microsoft ได้ตั้ว FinOps foundation ขึ้นมาด้วย
  • ในฝั่ง DevOps มีการนำ AI และ LLMs มาใช้งานเพื่อช่วยลดงาน และ จัดการงานต่าง ๆ ให้ง่ายขึ้น โดย cloud provider ต่าง ๆ เริ่มนำมาใช้งานใน product และ service ต่าง ๆ แล้ว
  • เหล่า Low code/No code ต่าง ๆ ก็ได้นำ AI และ ChatGPT มาสร้างระบบงาน ช่วยให้การทำงานระหว่าง business และ development ดีขึ้น
  • เน้นเรื่อง Platform engineering มากขึ้น โดยเน้นที่ value delivery และนำแนวคิด Platform-as-a-Service มาประยุกต์ใช้งาน เพื่อลด หรือ ซ่อนความซับซ้อนของการจัดการ infrastructure เปลี่ยนมาเป็น service provider แทน ทำให้เน้นที่ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน และ คุณค่ามากขึ้น
  • มีการนำ OpenTelemetry มาเป็นมาตรฐานของข้อมูล observability ของ service เช่น metric, tracing และ log เป็นต้น ซึ่ง Cloud provider ต่าง ๆ ก็สนับสนุนแล้วเช่นกัน