ทำเข้าใจง่ายดี Go 1.21 All You Need to Know 
สามารถเข้าไปดูได้ใน Miro
ทำการสรุป feature ที่น่าสนใจใน Go 1.21 ประกอบไปด้วย

  • Structured logging
  • WebAssembly System interface
  • Profile-Guided optimization
  • Slices and Maps comparison
  • Loop variables
  • Build-in functions => clear, min, max
Tags:,