วันนี้เจอคำถามที่น่าสนใจคือ
เราทำการวิเคราะห์ code ของระบบงานที่เราพัฒนากันอย่างไร ?

เพื่อทำให้รู้สถานะปัจจุบันของระบบ
เพื่อทำให้เข้าใจโครงสร้าง
เพื่อทำให้เห็นมุมมองต่าง ๆ
เพื่อทำให้เห็นปัญหาต่าง ๆ

หลังจากนั้นจึงนำข้อมูลเหล่านั้น มาปรับปรุง code ของระบบให้ดีขึ้น

สิ่งที่น่าจะใช้ในการวิเคราะห์น่าจะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ?

 • ความซับซ้อนของ code ด้วย Cyclomatic complexity
 • ใช้ Lint
 • Static code analysis
 • Duplicate code
 • Dead code
 • Cohesion
 • Coupling
 • Testing
 • Code coverage
 • Dependency graph
 • Performance, Tracing และ Monitoring app
 • ดูด้วยตาคน ใจคน ประสบการณ์คน
 • และอื่น ๆ อีกมากมาย

คำถามคือ ในทีมพัฒนาใช้อะไรมาวัดบ้าง ? อย่างไร ?
คำถามต่อมาคือ ทำการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ ? อย่างไร ?