เห็นว่าเพิ่มมีการเปิดตัว NativePHP ออกมา
ซึ่งมีเป้าหมายสำหรับสร้าง native application ใน OS ต่าง ๆ
โดยเขียนด้วยภาษา PHP 8.1 และใช้งานผ่าน Laravel framework 10+ นั่นเอง
และใช้ web technology ต่าง ๆ เช่น HTML, CSSS และ JavaScript ได้
ชาว PHP น่าจะได้รับผลประโยชน์ไปเต็ม ๆ
ยังอยู๋ในสถานะ alpha เท่านั้น !!

เมื่อไปดูเครื่องมือต่าง ๆ ของ NativePHP นั้น
จะประกอบไปด้วย

  • การ build และ bundle app นั้นจะใช้งาน Electron หรือ Tauri
  • สำหรับการ build static binary จะใช้งาน Static php cli

ความสามารถต่าง ๆ ที่ NativePHP เตรียมไว้ให้

เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการพัฒนาระบบงาน
ประกอบไปด้วย

  • Window management
  • Menu management
  • File management
  • Database คือ SQLite และ migration process
  • Native notification
  • Clipboard

เริ่มต้นการใช้งานได้จากที่นี่ Getting start with NativePHP