ในเรื่องของการ scale ระบบนั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยระบบที่ deploy ด้วย Kubernetes นั้น สามารถจัดการแบบง่าย ๆ ด้วย Deployment และ ReplicaSet แต่ก็ยังคงต้องทำแบบ manual ดังนั้น Kubernetes จึงได้สร้าง Horizontal Pod Autoscaler (HPA) ขึ้นมา เพื่อช่วยให้การ scale ในระดับ Pod แบบอัตโนมัติได้ โดยค่า default นั้นจะดูค่าจากการใช้งาน resource เช่น CPU เป็นต้น รวมทั้งยังใช้งานยากพอสมควร ถ้าสามารถทำการ custom ได้ รวมทั้งทำงานร่วมกับ metric อื่น ๆ ได้ น่าจะดีและมีประโยชน์กว่านั่นจึงเป็นที่มาของ Kubernetes Event Driven Autoscaling  (KEDA)

Read More…