crac Archive

ตัวอย่างการใช้งาน Coordinated Restore at Checkpoint (CRaC) ใน Spring Boot

จาก blog เรื่อง ว่าด้วยเรื่อง Project CRaC กับ Spring frameworkยังขาดตัวอย่างการใช้งานจึงทำการสร้าง project ตัวอย่าง สำหรับการใช้งาน Spring Boot 3 กับ CRaCเพื่อทำให้เห็นว่าเวลาในการ start up ดีขึ้นอย่างไรบ้างมาเริ่มกันเลย

Read More…

ว่าด้วยเรื่อง Project CRaC กับ Spring framework

จากงาน Spring I/O 2023 นั้นในส่วนของ Keynoteทำการแนะนำความสามารถใน Spring Framework 6.1ที่จะสนับสนุนกับ Project CRaC (Coordinated Restore at Checkpoint) แล้วซึ่งช่วยทำให้ startup timeเร็วขึ้นอย่างมากเนื่องจากมีการบันทึก state ของการทำงานไว้ก่อนจะ stop การทำงานจากนั้นถ้าทำการ start ขึ้นมาจะอ่านค่าจาก state ที่บันทึกไว้มานั่นเอง

Read More…