จาก Proposal ของ ECMAScript นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจคือ Tuple และ Record อยู่ใน Stage 1 ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงอีกมากนัก โดยทั้งสองตัวนี้เป็น immutable data structure ใหม่ที่เพิ่มเข้ามา มีแนวคิดมาจาก Immutable.js นั่นเอง แต่ละตัวเป็นดังนี้ Record มีโครงสร้างเหมือนกับ Object ซึ่งประกาศดังนี้  #{ x:1, y:2 } Tuple มีโครงสร้างเหมือนกับ Array ซึ่งประกาศดังนี้ #[1, 2, 3, 4] สิ่งที่น่าสนใจมีดังนี้

Read More…