ในการทดสอบระบบงานพวก RESTful API นั้น ๆเราสามารถทดสอบได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น API testing tools เช่น Postman Unit, Integration, Component และ End-to-End testing แต่อีกตัวที่น่าสนใจคือ Contract Testingสำหรับการทดสอบการทำงานร่วมกันระหว่าง services ต่าง ๆ

Read More…