source-control Archive

วันนี้ทำการ commit code กันเล็กไหมนะ ?

ในปัจจุบันนั้น developer ทุกคนรู้ว่า การ commit code แบบเล็กๆ และ บ่อยๆ นั้น เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนา software ซึ่งมันทำให้เรารู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ที่สำคัญมันสามารถ tracking หรือ ติดตามได้ง่ายอีกด้วย สามารถทำการย้อนกลับไปยังจุดที่ต้องการได้ รวมทั้งเรื่อง commit message มันก็ยิ่งช่วยเรา ในการอธิบายเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงอีกด้วย และถ้าคุณทำการ commit บ่อยๆ มันช่วยทำให้ทีมของคุณพูดคุยกันมากขึ้น มันช่วยทำให้คุณรู้ปัญหาได้เร็วขึ้น ทำให้เราแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นอีกด้วย คำถาม วันนี้คุณ commit code บ่อยหรือไม่ อย่างไร

Read More…

Check In Early, Check In Often

กฎเหล็กของการใช้งาน Source Control หรือ Version Control System ทั้งหลายก็คือ Check In Early, Check In Often แต่นักพัฒนาส่วนใหญ่ มักทำการเขียน code ยาวนาน เช่นทั้งวัน ทั้งสัปดาห์ ทั้งเดือน ทั้งปี โดยไม่ทำการ check in หรือส่งการเปลี่ยนแปลงไปยัง Source Control เลย … มันมีปัญหาไหมนะ

Read More…