จากผลรายงานจาก GitHub :: The 2020 State of the OCTO-VERSE นั้นโดยแบ่งออกเป็น 3 เรื่องใหญ่ ๆ คือ Finding balance between work and play == Productivity Empowering healthy communities == Community Securing the world’s software มีสิ่งที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

Read More…