จากบทความเรื่อง Principles of Container-based Application Designทำการอธิบายถึงแนวคิด 7 ข้อ สำหรับการออกแบบระบบงานด้วย Containerหรือตามแนวทางของ Cloud Native Application นั่นเองซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

Read More…