medium.com Archive

สรุปแนวทางการนำ Microservices มาใช้งานของ Medium.com Part 2

จาก Part ที่ 1 สรุปปัญหาและการนำแนวคิดของ Microservices มาใช้งานและแก้ไขปัญหา มาใน Part ที่ 2 มาดูแนวทางการใช้งานกัน ซึ่งทางทีมพัฒนาของ Medium.com ได้แบ่งแนวทางการนำ Microservices มาใช้ ออกเป็น 7 ข้อ มาดูกันว่าแต่ละข้อเป็นอย่างไรบ้าง

Read More…

สรุปบทความเรื่อง Microservices Architecture ของ Medium.com Part 1

ทาง Medium.com ได้เขียนสรุปเกี่ยวกับแนวทางการนำ Microservice Architecture มาใช้งาน ซึ่งช่วยทำให้ทีมพัฒนาสามารถพัฒนาและส่งมอบระบบงานได้เร็วขึ้น พร้อมกับคุณภาพที่สูงขึ้น รวมทั้งยังช่วยทำให้แต่ละ service แยกกันพัฒนาและลดผลกระทบต่าง ๆ อีกด้วย ดังนั้นเรามาดูกันหน่อยว่า ทีมพัฒนาของ Medium.com เขาทำกันอย่างไรบ้าง ? จึงทำการสรุปจากบทความไว้นิดหน่อย

Read More…

ทีมพัฒนาของ Medium.com เขาทำงานกันอย่างไร ?

จากบทความเรื่อง The Stack That Helped Medium Drive 2.6 Millennia of Reading Time เขียนโดยหัวหน้าทีมพัฒนาของ Medium.com อธิบายการพัฒนาระบบได้อย่างน่าสนใจ ทั้งเรื่องของทีม ทั้งเรื่องของ architecture ของระบบ ทั้งเรื่องของเครื่องมือที่นำมาใช้ ทั้งเรื่องขั้นตอนการพัฒนา ดังนั้นจึงนำมาแปล และ สรุปตามความเข้าใจของตัวเอง เริ่มกันเลยดีกว่า

Read More…