ใน Spring framework 6 (snapshot/RC) นั้นมีการเพิ่มเติมและปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย่างหนึ่งในนั้นคือ HTTP interface สำหรับการเรียกใช้งาน external service ผ่าน HTTP protocolซึ่งก่อนนี้จะมี RestTemplate สำหรับ request-response model WebClient สำหรับ WebFlux ใช้ Spring Cloud OpenFeign และ Retrofit + OkHttp

Read More…