บ่าย ๆ เห็นหนังสือน่าสนใจแจ้งมาทาง emailคือ Head First Software Architecture: A Learner’s Guide to Architectural Thinkingเป็นหนังสือเกี่ยวกับพื้นฐานของ Software Architecture นั่นเองเขียนมาสำหรับนักพัฒนา software ที่ต้องการเพิ่มความรู้ด้านการออกแบบและว่าง architecture ที่ดีของระบบ

Read More…