feature-flag Archive

เหตุผลของการใช้งาน Feature Flag

จากบทความเรื่อง Coding with Feature Flags: How-to Guide and Best Practices ทำการอธิบายเกี่ยวกับ Feature Flag ว่าคืออะไร เป็นอย่างไรบ้าง มีปัญหาอะไรที่ต้องได้รับการแก้ไข มีรูปแบบการใช้งานอย่างไรบ้าง จึงทำการสรุปสิ่งที่น่าสนใจไว้นิดหน่อย ลองไปอ่านเพิ่มเติมและนำไปใช้งานกันดู  อาจจะเรียกชื่ออื่น ๆ ได้อีก เช่น Feature toggle, swiching on/off เป็นต้น

Read More…

ทำความรู้จักกับ Feature Flag-Driven Development

จากบทความเรื่อง Feature Flag-Driven Development ทำการอธิบายถึงพื้นฐาน และ ที่ไปที่มาของ feature flag ได้อย่างน่าสนใจ ตั้งแต่การนำมาใช้งานสำหรับการ rollout ระบบ ไปจนถึงการทำ A/B Testing ดังนั้น จึงนำมาแปล และ สรุปส่วนที่น่าสนใจไว้ดังนี้

Read More…