distributed-testing Archive

ตอบคำถามเกี่ยวกับ Selinium Grid 4 และ Appium

คำถาม ถ้าต้องการใช้งาน Selenium Grid และ Appiumสำหรับการทดสอบแบบ distributedหรือกระจายการทดสอบ mobile app ไปหลายเครื่องหรือ run อยู่ในเครื่องเดียวกันก็ได้และเมื่อไปดูเอกสาร หรือ บทความต่าง ๆ แล้วทำตามไม่ได้ดังนั้น จึงเขียนสรุปการติดตั้ง config และใช้งานแบบสั้น ๆ ไว้ดังนี้

Read More…

บันทึกการทำ JMeter Distributed Testing ด้วย Docker Swarm

เพิ่งไปแบ่งปันเรื่อง Performance testing ด้วย JMeter มานิดหน่อย สิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้แนะนำไป คือ Distributed performance testing เพื่อทำการขยายเครื่องที่สร้าง workload หรือ จำนวนผู้ใช้งาน  เพื่อส่งไปยังระบบที่ต้องการทดสอบ จึงทำการเขียนสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…