ปัจจุบันการพัฒนาระบบงานด้วยภาษา PHP น่าจะใช้งาน Composer สำหรับจัดการเรื่อง library หรือ dependency ต่าง ๆ ปัญหาหลักของ composer คือ ความช้า เนื่องจาก composer จะทำการ download สิ่งต่าง ๆ มาจาก Packagist :: The PHP Package Repository  ดังนั้นสิ่งที่เราต้องการคือ ปรับปรุงให้เร็วขึ้น ด้วยการติดตั้ง Repository repository เองไปเลย โดยสิ่งที่เราจะใช้งานสำหรับสร้าง Composer repository คือ Satis มาเริ่มกันดีกว่า

Read More…