component-testing Archive

ลองใช้งาน Component testing ของ Cypress กันหน่อย

จาก Cypress 10 นั้นได้เพิ่ม component testing ใน beta version ออกมาให้ลองใช้งาน ตอนนี้เป็น 10.1.0 แล้วนะซึ่งสนับสนุนระบบที่พัฒนาตามแนวทางของ Component Driven User Interfaceยกตัวอย่างเช่น React และ Vue เป็นต้นดังนั้นมาลองใช้งานกันดู

Read More…

ว่าด้วยเรื่อง Component Testing ของ Cypress

จากที่คุยเรื่อง Component Testing ของ Cypress ใน alpha versionหรือเรียกว่า Cypress Component Testing Libraryพบว่า มีความเข้าใจผิดเรื่องของ Component testing นิดหน่อยเพราะว่า ชื่อดันไปเหมือนกับ Service Component Testing ใน Microservices อีกด้วยจึงทำการอธิบายไว้นิดหน่อย

Read More…