อ่านบทความเรื่องของ Slack’s Migration to a Cellular Architecture ซึ่งทางระบบของ Slack ทำการ migrate architecture ของระบบมาใช้ cell-based architecture เป็นอีกหนึ่ง architecture patternโดยอธิบายรายละเอียดจาก AWS นั่นเองมีเป้าหมายเพื่อ

Read More…