จากการแบ่งปันการพัฒนา RESTful API ด้วยภาษา Goมีคำถามว่า ในการจัดการข้อมูลใน database ควรใช้อะไรดี ?จะใช้งาน ORM หรือ Native SQL ดี ?จึงทำการสรุปคำตอบไว้นิดหน่อย

Read More…