จาก blog เรื่องสวัสดี Vite แปลว่า เร็ว อ่านว่า วิท (vit)
ในตอนนี้ได้ออก version 0.12.0 มาแล้ว
ซึ่งได้นำ esbuild เข้ามาใช้สำหรับการแปลง
TypeScript รวมไปถึง JSX และ TSX มาเป็น JavaScript code
แน่นอนว่า esbuild มันทำงานเร็วมาก ๆ

จากเอกสารของ Vite เขียนไว้ว่า
การนำ esbuild มาใช้งานทำการแปลง TypeScript มาเป็น JavaScript
เร็วขึ้น 20 ถึง 30 เท่า
โดยที่ esbuild เขียนได้ภาษา Go อีกด้วย

Vite uses esbuild to transpile TypeScript into JavaScript which is about 20~30x faster than vanilla tsc, and HMR updates can reflect in the browser in under 50ms.

เข้าไปดู code การใช้งาน esbuild ได้ที่ไฟล์ esbuildService.ts
project Vite ยิ่งติดตาม ยิ่งน่าสนใจมาก ๆ

จาก Hello World app นั้น
การ build จะเร็วขึ้นจาก 2.17 วินาทีเหลือเพียง 1.52 วินาที

vite v0.12.0
⠸ Building for production…
[write] dist/assets/index.js 35.44kb
[write] dist/assets/style.css 0.11kb
[write] dist/index.html 0.25kb
Build completed in 1.52s.

ลองไปดู performance test ของ esbuild เมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ