จากกลุ่ม Data Science Thailand ทำการ share บทความ
เรื่อง The Top 10 Big Data Challenges 
ซึ่งเป็น infographic สรุปเรื่อง 10 อันดับในความท้ายของการนำ Big Data มาใช้ในองค์กร
ทำการสร้างไว้ตั้งแต่ปี 2015 เห็นว่าน่าสนใจ เลยนำมาสรุปไว้นิดหน่อย

จาก 10 อันดับพบว่า 8 เรื่องมันคือเรื่องของ culture หรือวัฒนธรรมขององค์กร
ที่เหลืออีกสองคือ เรื่องของ technical หรือ technology
มาดูกันว่าแต่ละข้อเป็นอย่างไร

  1. ในส่วนของ business ต้องทำการ share หรือแบ่งปันข้อมูลไปยังส่วนหรือแผนกอื่น ๆ ด้วย ไม่ใช่หวงข้อมูล
  2. ระบบต้องการสามารถรองรับข้อมูลที่มีขนาดมหญ่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและหลายหลายรูปแบบได้
  3. ต้องรู้ว่าจะใช้ข้อมูลอะไรบ้าง ที่ไหน จากใคร เพื่อตอบโจทย์ต่าง ๆ ที่ต้องการ เพราะว่าความต้องการต่างกันข้อมูลก็ย่อมต่างกัน
  4. ต้องสร้างความเชื่อมั่นหรือไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง data scientist กับ manager ในแต่ละส่วน
  5. ต้องทำการหาหรือจ้างคนที่เข้ามาช่วยดูหรือจัดการข้อมูล รวมทั้ง insight ของข้อมูล ควรเริ่มด้วยการหาจากในองค์กรก่อน
  6. ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริการระดับสูง ไม่ใช่แค่เรื่องการลงทุนเฉพาะ project Big data เพื่อหาหรือซื้อเครื่องมือ แต่ต้องลงทุนกับคนด้วยเช่นการ training เป็นต้น
  7. สุดท้ายของการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้งาน คือ การอธิบายหรือ present ออกไปให้คนที่ต้องการใช้ในการตัดสินใจเข้าใจได้ง่าย ดังนั้นจำเป็นต้องมีระบบ dashboard หรือ visulization tool มาใช้งาน
  8. ต้องหาวิธีการจัดการเกี่ยวกับ Big data ในองค์กรให้ง่ายและสะดวกมากที่สุด จะได้ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน
  9. ในองค์กรต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนด้าน Big Data ด้วยว่าทำไปทำไม ไม่ทำแล้วจะได้หรือเสียอะไร
  10. สิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือ คนในองค์กรต้องเข้าใจด้วยว่าจะนำผลที่ได้จาก Big Data ไปทำอะไร ใช้อย่างไร เพราะว่าต่อให้ระบบดีเพียงใด แต่คนใช้ใช้ไม่เป็นหรือไม่เข้าใจ หนักกว่านั้นคือใช้งานแบบผิด ๆ มันก็ไร้ค่ามาก ความรู้พื้นฐานและความเข้าใจจึงสำคัญมาก ๆ

แสดงดังรูป

https://www.getelastic.com/big-data-infographic-2

ก่อนที่จะนำเครื่องมืออะไรมาใช้
ลองกลับมาดูที่คนและองค์กรก่อนว่าพร้อมหรือไม่ ?