จากการสำรวจเรื่อง The Pandemic Programming นั้น
เพื่อเป็นการสำรวจว่า COVID-19 นั้น
ส่งผลกระทบต่อ software developer อย่างไรบ้าง
รวมทั้งมีการจัดการและได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง

ผลสรุปของการสำรวจนี้ประกอบไปด้วย

 • Software developer ได้รับผลกระทบทั้งทางด้ายสุขภาพ ความเป็นอยู่ และ productivity
 • เรื่องของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และ productivity มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก
 • ในการทำงานที่บ้านนั้น ถ้าที่บ้านมีความพร้อมที่ดี จะส่งผลให้ productivity ที่สูง
 • ครอบครัวและคนรอบข้างมีผลต่อ productivity อย่างมาก
 • แต่ละคนต้องการการสนับสนุนที่แตกต่างกันไป

จากผลสรุปนั้น จึงมีคำแนะนำที่ควรช่วยเหลือ Software developer ดังนี้

 • ช่วยให้เรื่องของสุขภาพและสร้างสภาพจิตใจให้ดี 
 • ทำการสอบถามจากก developer แต่ละคนว่าต้องการอะไรบ้าง
 • ช่วยปรับปรุงสภาวะแวดล้อมที่บ้านให้เหมาะต่อการทำงาน
 • ไม่ต้องคาดหวังเรื่องของ productivity ว่าจะเหมือนในสภาวะปกติ
 • ไม่ต้องกดดันในเรื่องของ productivity เพราะว่าจะยิ่งทำให้มีแต่แย่ลง
 • ไม่ทำการตัดสินใจใด ๆ จาก productivity ในช่วงนี้