เห็น feed ใน facebook มี share บทความเรื่อง SSL for localhost takes 5 seconds nowว่าด้วยการสร้าง SSL สำหรับ localhost ใช้สำหรับการพัฒนาเครื่องมือสร้างโดย developer เพื่อ developer นั่นเองจึงสร้างเป็น app ขึ้นมา ตอนนี้เป็น open source ที่ GitHub:Ophiuchi โดยผมทำการ build app มาจาก source code ที่ GitHub เลยเพื่อทดสอบการใช้งาน

Read More…