ใน Postman version 8.5.0 นั้น ได้เพิ่มความสามารถสำหรับการทำงานกับ Socket request ได้แล้วซึ่งเป็น beta version จะมีความสามารถดังนี้ สร้าง Socket connection ไปยัว server ที่ต้องการ สามารถส่ง message ไปได้ทั้ง text, JSON, XML และ Array buffer ทำการค้นหา message exchange เป็นอีกความสามารถที่น่าจะมีประโยชน์

Read More…