จากบทความเรื่อง Engineering For Failureทำการอธิบายถึงระบบงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นแต่ละส่วนงานแยกกันทำงานยกตัวอย่างเช่น service, database และ caching ต่าง ๆ แน่นอนว่า การติดต่อสื่อสารกันผ่านระบบ networkอาจจะเกิดข้อผิดพลาดในการติดต่อสื่อสารได้ดังนั้นเป็นสิ่งที่ต้องคิดและหาวิธีการจัดการเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมา (Design for failure)

Read More…