postgresql Archive

ว่าด้วยเรื่องของ Serial ใน PostgreSQL

พอดีนั่งอ่านหนังสือไปเรื่อย ๆ ก็เจอคำถามใน facebook เรื่องของการ กำหนด Primary key ใน PostgreSQLซึ่งมีทั้งการใช้ Serial, Primary key และ Constraint จึงลองไปดูการทำงานของ Serial หน่อยว่าเป็นอย่างไร

Read More…

ใช้งาน GIN index ของ PostgreSQL database สำหรับค้นหาข้อมูล

ใน PostgreSQL database นั้นเตรียม index ประเภทต่าง ๆ ไว้ให้ใช้งานสำหรับการเพิ่ม performace ของการ query ข้อมูลแต่ก็ต้องแลกมากับ การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลที่ช้าลงรวมทั้งใช้พื้นที่ disk ในการจัดเก็บที่สูงขึ้นเลือกใช้งานตาม use case ต่าง ๆ ดังนี้ B-Tree (default index) Hash GiST (Generalized Search Tree) SP-GiST (Space-Partitioned GiST) GIN (Generalized Inverted Index) BRIN (Block Range INdexes)

Read More…