วันนี้ทำการแบ่งปันเรื่อง Contract testing และทำการ implement ด้วย Pactโดยสิ่งหนึ่งท่ีน่าสนใจคือการแปลง Pact file หรือ Contract file ที่ถูกสร้างออกมานั้นให้ไปอยู่ในรูปแบบของ Postman Collectionเพื่อนำไปใช้ทดสอบในระดับ Integration และ End-to-End ต่อไป

Read More…