minikube Archive

ลองติดตั้ง Docker บน Mac โดยไม่ใช้ Docker Desktop

มีคำถามมาว่า ถ้าต้องการติดตั้ง Docker บน Mac (Intel)จะต้องทำอย่างไรได้บ้าง ? โดยวิธีการที่ง่าย ๆ คือ การใช้งาน minikube และ Docker ปกติ

Read More…

มาเริ่มใช้งาน Minikube กันหน่อย

ถ้าพูดถึงเรื่อง DevOps เครื่องมือที่มักถูกพูดถึงและแนะนำให้นำมาใช้งาน มักจะมี Docker และ Kubernetes เป็นสิ่งที่คล้ายกันมาก ๆ ทั้งสองมีเป้าหมายเดียวกันคือ ลดปัญหาเรื่อง compatibility ของระบบ ลดปัญหาเรื่อง portability ของระบบ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบหลักของทีม development และ operation โดยในบทความนี้เจะเน้นไปที่ Kubernetes แต่ถ้าเราต้องการนำมาทดสอบหรือใช้งานบนเครื่องเรามันไม่ง่ายเลย เพราะว่า Kubernetes นั้นต้องการมากกว่า 1 instance ในการเริ่มใช้งาน คือหนึ่งสำหรับ master service สองสำหรับ discover service และสามสำหรับ node แต่ถ้าจะใช้งานจริง ๆ ก็มีเครื่องมือช่วยคือ Minikube

Read More…