ใน PostgreSQL database นั้นเตรียม index ประเภทต่าง ๆ ไว้ให้ใช้งานสำหรับการเพิ่ม performace ของการ query ข้อมูลแต่ก็ต้องแลกมากับ การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลที่ช้าลงรวมทั้งใช้พื้นที่ disk ในการจัดเก็บที่สูงขึ้นเลือกใช้งานตาม use case ต่าง ๆ ดังนี้ B-Tree (default index) Hash GiST (Generalized Search Tree) SP-GiST (Space-Partitioned GiST) GIN (Generalized Inverted Index) BRIN (Block Range INdexes)

Read More…