distributed-system Archive

สรุปเรื่อง Distributed system เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ

ลดการติดต่อสื่อสารภายใน หรือลด hop ของการทำงานให้เหลือเท่าที่จำเป็น ลด data ที่ซ้ำซ้อนลง เพราะว่า ยิ่งมี data ที่ซ้ำซ้อนให้ลงมากเท่าไร การแก้ไขหรือ overhead ในการจัดการก็น้อยลง

Read More…

เรื่องที่น่าสนใจจาก Getting Started With Observability for Distributed Systems

จาก Refcard เรื่อง Getting Started With Observability for Distributed Systemsทำการอธิบายเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับ Distributed System หรือ ระบบแบบกระจายว่า มันคืออะไร มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร จะดูแลรักษา และดูเรื่อง observability อย่างไร เช่น log, tracing และ metric เป็นต้น แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ Distributed System มีประโยชน์อย่างไรในเชิง businessโดยทำการสรุปด้วยภาพนี้

Read More…

ทำความรู้จักกับ Dapr (Distributed application runtime)

เห็นใน feed มีสิ่งที่น่าสนใจคือ Dapr (Distributed application runtime)คำถามแรกคือ มันคืออะไรถูกสร้างมาเพื่ออะไรจึงทำการอ่านและสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…