เพิ่ง update Docker Desktop ไป ก็ไปเห็นว่ามี extension ชื่อว่า Disk usageไม่แน่ใจว่าติดตั้งเองไหม แต่ว่าดูแล้วมีประโยชน์ดีสำหรับดูการใช้งาน disk ของ Docker ว่าใช้งานอะไรบ้าง เช่น

Read More…