caching Archive

เรื่องรูปแบบของ caching data

จาก blog ก่อนหน้านี้เรื่องของ caching data หรือข้อมูลชั่วคราวช่วยทำให้การดึงหรือจัดการข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นรวมทั้งช่วยลดภาระงานต่าง ๆ ลงไปด้วย (แต่ไปเพิ่มงานให้ที่อื่น) มีคำถามเรื่องรูปแบบของ caching data ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ?ขยายความเรื่องรูปแบบของ caching dataคือรูปแบบของการสร้างข้อมูลนั่นเองว่าเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่น

Read More…

ว่าด้วยเรื่องของ Caching data หรือข้อมูลชั่วคราว

วันนี้อ่านบทความเรื่อง Everything you need to know about Caching — System Design อธิบายเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับ caching หรือข้อมูลชั่วคราว ว่าคืออะไร มีการใช้งานใน use case หรือในกรณีอะไรบ้าง รวมทั้ง strategy และ policy การใช้งาน caching ว่าเป็นอย่างไร ผมคิดว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่นักพัฒนาจำเป็นต้องรู้และเข้าใจ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…