bottleneck Archive

สรุปปัญหาเรื่อง performance ที่แย่ ๆ ของ API ต่าง ๆ

หลายวันที่ผ่านมา มีโอกาสเข้าไปดูและแก้ไขปัญหาของ API ในระบบหนึ่ง ซึ่งมีปัญหาต่าง ๆ มากมายหนึ่งในนั้นคือ ผลการทำงานที่แย่ หรือ performance ไม่ดีทั้งช้า ใช้งาน CPU และ Memory เยอะ

Read More…

ปัญหาที่ต้องปรับปรุงในการพัฒนา software

ในการพัฒนา software นั้น เรามักจะพบเจอปัญหาต่าง ๆ มากมายทั้งสิ่งที่ควบคุมได้และไม่ได้แต่มีปัญหาที่เรามักจะพบเจอประจำในการพัฒนาดังนี้ซึ่งทำให้เกิดปัญหามากมายตามมา

Read More…