จากหนังสือฟรีเรื่อง Architecting for Scale
เฉพาะในบทที่ 4 Service and Data
มีหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือ การกำหนด Six Levels of Cloud Maturity
สำหรับขั้นตอนการนำ Cloud มาประยุกต์ใช้งานในองค์กร
ประกอบไปด้วย

Level 1—Experimenting: What is the cloud?
Level 2—Securing the cloud: Can we trust the cloud?
Level 3—Enabling servers and SaaS: Lift-and-shift, confirmation the cloud works pretty well.
Level 4—Enabling value-added services: Dynamic cloud becomes a practice.
Level 5—Enabling unique services: Dynamic cloud is deeply ingrained in the culture.
Level 6—Mandating cloud usage: Why do we need our own Data Center ?

สิ่งที่น่าสนใจคือ ในองค์กรของเรานั้น อยู่ในขั้นไหนกันบ้าง ?

Tags:,