มีโอกาสมาแบ่งปันเรื่อง การ shared code ระหว่าง JavaScript project ?
ในงาน BKK.JS Meetup ครั้งที่ 8
โดยมีรูปแบบต่าง ๆ ที่ลองใช้งานและ fail มาแบ่งปัน  ประกอบไปด้วย

  • Copy and Paste code
  • สร้าง function, class, module ขึ้นมา เช่น common, shared และ utility เป็นต้น
  • ใช้งาน NPM package มาช่วย ทำให้การออกแบบเป้น modular มากขึ้น
  • ใช้งาน Monorepo เช่น Lerna
  • ใช้งาน Git sub-modules
  • ใช้งาน Bit.dev สำหรับการ shared existing module/utility/ui components

เริ่มตั้งแต่เรื่องของ code ที่ซ้ำ ๆ ใน project (duplication code)

เพียง project เดียวยังมี code ที่ซ้ำ ๆ กันพอสมควร
ยิ่งถ้าระหว่าง project แล้ว code ที่ซ้ำ ๆ ยิ่งสูงมากมาย
ยกตัวอย่างเช่น
การดู duplication code จาก repository ที่ได้รับความนิยมใน GitHub
พบว่าเกิด duplication code จำนวนมาก แสดงดังรูป

https://www.theregister.co.uk/2017/11/21/github_duplicate_code/

ดังนั้นเราควรต้องทำการจัดการ duplication code ให้ดี
แต่ละวิธีล้วนมีข้อทั้งข้อดีและข้อเสีย
แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือ วิธีการเหล่านั้น
มันมาจากทีมหรือไม่ ?
ทีมเข้าใจหรือไม่ ?
ทีมมีส่วนในการปรับปรุงหรือจัดการหรือไม่ ?
เพราะว่า การทำส่วนนี้มันคือเรื่องของคน
มากกว่าวิธีการหรือเครื่องมือ
ดังนั้นลองปรับปรุงกันดูครับ