ปัญหาที่เจอ
ต้องการทดสอบการทำงานของ Activity ใน Android project ด้วย Robolectric
แต่ว่า Activity นั้นต้องดึงค่าที่เก็บไว้ใน SharedPreference เพื่อนำมาใช้งาน
ดังนั้นจะทำการกำหนดค่าใน SharedPreference อย่างไร ?

วิธีการแก้ไขปัญหา

คำอธิบาย

  • ทำการสร้าง SharedPreference ด้วย Robolectric.RuntimeEnvironment.application
  • ถ้าใน androidx จะต้องไปใช้ ApplicationProvider.getApplicationContext
  • จากนั้นทำกาบันทึกข้อมูลที่ต้องการลงไป
  • ทำการเปิด Activity ที่ต้องการ
  • จบการทำงาน